1 zPANDORAz
357
2 NNDraGONN
277
3 Kayla
270
4 VemViado
256
5 IzTDragoN
244
6 MAGUN
240
7 MrClash
233
8 BRAHAMA
218
9 HeyRoyBK
205